REUNIÓN DA JUNTA DIRECTIVA nº 12. Fecha: 23/3/2015

REUNIÓN DA JUNTA DIRECTIVA nº 12. Fecha: 23/3/2015

 

Lugal: Biblioteca Municipal das Ellas

 

Se reuniran as 19:30 horas as siguientis pesoas:

 

 

 

 

 1. Presidenti. Don J. Carlos Márquez Durán (Sa Martín de Trevellu)
 2. Secretariu. Don Manuel Pascual Gómez (Valverdi du Fresnu)
 3. Francisco José Antúnez Navais (Valverdi du Fresno)
 4. Marisa Domínguez Valerio (As Ellas)
 5. Isabel García Jiménez (Villasbuenas de Gata)
 6. Jose Luis Estevéz Pérez (As Ellas)
 7. Mari Ángeles Domínguez (Sa Martín de Trevellu)

 

 

Se ausentaran

 

 1. Laura Sánchez Pascual (Sa Martín de Trevellu) (Justificó a ausencia)
 2. Tesorera: Doña Araceli Barroso Lanchares (As Ellas)  (Justificó a ausencia)
 3. Miguel A. Ramos Ramos (As Ellas)
 4. María del Pilar Téllez Rodríguez (Valvedi du fresnu)

 

Aberta a sesión se debatiran us siguientis puntus:

 

 1. 1.      Aprobación da acta anteriol.

 

Nun se ha enviau a acta anteriol, pur u que nun se someti a aprobación.

 

 1. 2.      Intervencióndu Presidenti

 

 • U Presidenti comunica que John Pearson quel presental a obra a mitai de Mayu de 2015. Se tomarán as medias pertinentis por parti da asociación. I que le ha pidiu un escritu comu preámbulu da edición en cuestión.
 • U Jovis 12 de marzu faló cun u presidenti da Mancomunidai du tema da consideraión da Fala comu lengua minoritaria.
 • U día 23 de Abril e u día du libru. Se anima a us docentis da Directiva a siguil i compartil esta idea. Manuel Pascual escribirá un correu au grupu de docentis pa participal  nesti proyectu i les dará diferentis ideas pa traballal. Na escuela de Sa Martín Mª del Puerto Tovar presentará un contu. Se fala da importancia de que us centrus educativus teñan librus en Fala.
 • EOI. U cursu da Fala na EOI de Cáceres se desarrolló con total éxitu. U sociu Fortunatu Castru ha feitu un bo traballu. U secretariu (Manuel Pascual) levó a ponenti Tamara Flores i presentó as finalidais da nosa fala i explicó u largu procesu que ha siguiu u proyectu du cursu da Fala na EOI hasta que se ha feitu realidai. Se espera un brevi informi dus dois ponentis: Antonio Corredera y Tamara Flores. A directiva da EOI quedó mu contenta i faló tantu cun u secretariu como cun u presidenti de darli continuidai u próximun cursu.
 • U 25 de abril vendrá a Asociación Ámbar de Castilla la Mancha cun u directol General de Turismu de Castilla la Mancha. Querin visital a zona i falal de objetivus Turísticus. U presidenti queda en contactu cun elis
 • U IES de Alcántara que tiña unha excursión na nosa zona planeá pu 18 de marzu a aplazaua pu 22 de abril.
 • Cursu da Fala nu CPR dus Foius. U presidenti recibiu unha chama desde u CPR dus Foius pa organizal u cursu da Fala. U Presidenti remarca que us modus i exigencias na chama telefónica foran de tal maneira que chegó a sintilsi mal. Se aprecian irregularidais comu a tardanza en sacal u cursu i dispois querel ficelu to u depresa posibli. Tamén que u CPR ya ha contau con unha ponenti sin contal con a  ACANF. Mari Ángeles Domínguez chamará pa vel que pasa i propuñel como segunda docenti a Tamara Flores Flores. U secretariu comenta que u 2ª cursu estaba organizau desde mayo de 2014, cuandu se terminó u primel cursu da fala que se desarrolló nu Colegiu de Valverdi du Fresnu i que desde u CPR quedó fijau pu tercel trimestri de esti anu, como consta en tos us cartéis que se han enviau a tos us centrus educativus.

 

 1. 3.      Intervención du Secretariu.

 

 • A excursión planeá cun a EOI de Cáceres se aplaza pu próximu cursu. 2015-2016
 • Visita du IESO Besalla u martis 24 de marzu. Queda organizá en us siguientis recorrius:

◦     11:00 chegan a Sa Martín. Son recullius pur u Presidenti. Visitarán Boigas i tiendas. Se les darán uns trípticus.

◦     14:00 comerán en Valverdi según u sei propio viaji.

◦     16:00 Participarán nun tallel de escritura na escuela das ellas ajudaus por Araceli Barroso i Jose Luis Estévez.

◦     17:30 Subirán si e posibli as Ellas pa visital u lugal o se quedarán en Valverdi pa vel u lugal.

◦     19:00 Seida pa Salamanca.

 • Correu da OSCEC. Se lee, pero nun ha dau tempu a respondel a proposta.
 • Debiu a u altu número de propostas externas, tantu de excursións, comu de colaboracións i solicitudis de información, u secretariu avisa de que nas reunións se está dejandu de lau u verdadeiru traballu da Junta directiva, que é a coordinación das comisions por parti dus tutoris. Propón ficel unha reunión meramenti informativa de tutoris.

 

Informis dus tutoris

 • Ortografía. Poi sel que pu dia du libru esté a proposta terminá.

 

Rogus y preguntas.

 

 • Hay que fijal unha Junta Asamblea General. Se aproveitará pa ficel a renovación de Cargus.
 • Jose Luis Estévez escribi unha carta en resposta a u correu enviau por Quique Costas. Se adjuntan us correus.
 • Isabel García. Comenzará un grupu de traballu sobre arquitectura i construcción nus tres lugaris juntu con Omar, u fillu de Araceli Barroso i Miguel Angel Ramos Ramos.
 • Jose Luis Estéves propón comu puntu du próximu día ficel un protocolu pa subil documentus a nosa www, pa que esté actualizá, ¿Quen? ¿Cómu?

 

Previu acordu colectivu, se convoca a reunión da junta directiva pu martis 21 de abril as 18:30 na biblioteca municipal das Ellas cun a siguienti previsión du orden du dia:

 

Orden du día (Previsión)

 1. Aprobación das actas anterioris 29 de Enero, 23 de Febrero i 23 de marzo
 2. Informi du Presidenti
  1. Visita du IES Besalla. Resumin.
  2. Preparativus da presentación proposta por John Pearson.
  3. Visita du IES de Alcantara u 22 de abril
  4. Día du Libru. 23 de Abril.
  5. Asamblea General. Fecha. Relevu dus cargus directivus.
  6. Informi du Secretariu
   1. Jose Luis Estéves propón comu puntu du próximu día ficel un protocolu pa subil documentus a nosa www, pa que esté actualizá, ¿Quen?
   2. Aprobación de entradas de Word Press nu correu
   3. Informi da Tesoreira
   4. Informi dus diferentis tutoris
   5. Rogus i preguntas

 

Si da tempu, se poi tratal agún dus siguientis temas pendientis:

 • Entrega nun actu públicu dun diploma a Domingo Frades Gaspar, primel sociu de honol da ACANF
 • Protocolu pa subil documentus a nosa www.

 

 

Sin mais puntus que tratal, se cerra a reunión as 21:15

 

U secretariu.

Manuel Vicente Pascual Gómez

(Mavi)

Correu de Miro

 

> >>
> >> > Quirius amigus (Pilar, Chele, Mavi, Tamara, Marisa, Miguel, Carlos,
> >> > Quique, Araceli),
> >> > vus mandu a nova version das sibilantis.
> >> > Vus pidu comentarius, cumu sempris. Ispecialmenti a us manegus –
> >> > cumu ven a aceptabilidai da SH.
> >> > Hai que dalsi conta, que as solucios ideais nun hai. Asi que fai
> >> > farta buscal dentru de u pusibli, u sea, si nun vus gusta nun pasa
> >> > na, solu ten que sel aceptabli (cun dentis apretaus).
> >> > Despois de recibil us comentarius vosus (a tabla nicisita tamen
> >> > completal i u de manegu mutas vedis solu istimaba), se puiria mandal
> >> > a us socius.
> >> > Que tenais un bo finde.
> >> > Un abrazu forti,
> >> > Miro

 

Resposta de Quique Costas

> >> Date: Sun, 15 Mar 2015 01:37:19 +0100
> >> Benqueridos/as amigos/as:
> >>
> >> Agradézovos a información sobre a marcha dos vosos traballos e admiro
> >> o entusiasmo que manifestades nas vosas accións. Aproveito tamén para
> >> felicitarvos tamén polo I Curso de “Fala” na EOI de Cáceres (por
> >> favor, máis fala non!, chamádelle como queirades: Lingua de Xálima,
> >> Lingua do Val do Ellas, Xalimegu, Valegu, Coixanosa ou como vos
> >> apeteza, pero Fala como glotónimo para o conxunto das tres non, porque
> >> é inferiorizante), felicítovos porque todo o que contribúa á
> >> visibilización das vosas variedades locais (aquí si, das vosas falas)
> >> e da súa futura expresión escrita común será positivo para a súa
> >> dignificación e para o seu reconocemento oficial en Extremadura.
> >>
> >> Dito isto, teno que ser sincero con vós e dicirvos que, como filólogo
> >> e especialista en falas galego-portuguesas, non me gusta o
> >> procedemento seguido e non o considero o máis apropiado, pero eu non
> >> son naidi e vós si. Sigo pensando que non se pode abordar un intento
> >> de establecer unha normativa (unha norma sempre é unificada, pero pode
> >> non ser uniformada) para as tres falas do voso val sen o concurso
> >> activo dos principais especialistas, da xente que leva décadas
> >> traballando e publicando sobre a vosa realidade, de xente que sabe
> >> muito da estrutura das vosas falas e de como poderían funcionar neste
> >> mundo global. E pono nomes: Juan María Carrasco (UEX), José Enrique
> >> Gargallo (UB), Clarinda de Azevedo Maia (UCoimbra), Francisco Fdez.
> >> Rei (USC), Antonio Salvador (UEX), José Antonio Salgado (UAM) etc.
> >> Trátase simplemente de facer como fixeron os mirandeses para a súa
> >> Convención Ortográfica, e en ano e medio estaba funcionando a norma na
> >> escola e na administración.
> >>
> >> Sen o concurso -fundamental e presidencial- da UEX e sen a supervisión
> >> dun representante da Consejería de Educación esta comisión podería
> >> acordar escribir en alfabeto tifinagh ou en fenicio se lle apetece,
> >> que a cousa nunca se podería considerar formal. Por suposto que a
> >> comisión ten que ser paritaria e nela estar representados falantes
> >> competentes das tres variantes, porque non se pode facer nada de
> >> costas á xente que hoxe mantén a lingua, pero non conezo ningún caso
> >> no mundo de proposta ortográfica sometida a referendum entre os
> >> falantes ou a votación de non especialistas.
> >>
> >> Coa sinceridade e co carino grande que sinto pola vosa causa e tamén
> >> por vós, direivos con franqueza que eu non estou de acordo co que
> >> estades aprobando para o apartado das sibilantes, pero como o
> >> aprobades vós, que sodes os que detentades a diario a vitalidade da
> >> lingua, ben aprobado estará, como amigo acepto e animo, como filólogo
> >> discrepo rotundamente. Tería moitas cousas que opinar sobre este
> >> asunto (a mina tese de doutoramento en 1995 foi sobre este tema, sobre
> >> a orixe e o desenvolvemento dos 21 subsistemas de sibilantes que
> >> existen nas linguas iberorrománicas occidentais) pero son cousas tan
> >> hiperespecializadas que vos aburriría e non avanzariamos nada, e do
> >> que se trata é de avanzar.
> >>
> >> Creo que a mina participación é innecesaria na comisión porque vós
> >> mesmos xa estades sendo dilixentes e estades acordando por votación
> >> democrática punto por punto e seguides avanzando. O amigo Quique
> >> aplaude, pero o profesor Costas non. Por iso quedo á vosa disposición
> >> para o que puntualmente precisedes, contades coa total simpatía de
> >> Quique pero permitídeme que como lingüista non comparta nin me poida
> >> sentir cómodo co procedemento e algúns dos resultados. Costas non
> >> quere avalar coa súa presencia un método que co que non está de acordo
> >> e que produce uns resultados cos que está muito menos de acordo. Agora
> >> ben, os que tenen que estar de acordo son os falantes e eu non son
> >> falante.
> >>
> >> Quique seguirá sendo sempre o voso amigo, voso e das vosas falas, o
> >> maior defensor e divulgador que poida haber delas en Galicia e parte
> >> do universo mundo; anímovos a seguir traballando por elas día a día, a
> >> introducilas na escola, a facelas cooficiais nos concellos (os plenos
> >> poden adoptar declaracións de cooficialidade dentro da autonomía
> >> local) etc., a reivindicar o cumprimento e a aplicación da Parte II da
> >> Carta Europea das Linguas Rexionais e Minoritarias… queda tanto
> >> traballo por facer!
> >>
> >> Mutu ánimu, muta sorti na empresa i muta soidi pa levala a cabu. Ei
> >> seguiré dindu polus vosus lugaris de vé en cuandu, cumu as andurinas,
> >> i suponu que nos veremus inda mutas vedis.
> >>
> >> Beixus i abrazus
> >>
> >> Quique

 

 

Resposta da ACANF

> María del Pilar Téllez Rodríguez <ptellezr@hotmail.com> escribió:
>
> > Boas tardis Quique. He demorau a resposta a tei correu porque creia
> > importanti compartir a resposta con u restu de miembrus da Asociación.
> > Te trascribu u que ha escritu Chele en nomi de tos (EN LAGARTEIRU),
> > porque son elis us que mais están defendendu que respetemus as
> > distintas variantes que elis tenin, tamen en a escritura.
> > Comu verás, e unha decisión consensuá por un grupu importanti de
> > genti que usamus esta lengua. Levamus anus i anus esperandu ajudas
> > de fora, i de sobra sabis que non chegan. A proposta que nos estamus
> > elaborandu seguru non e definitiva i se irá adaptandu as necesidais
> > que surjan. Fuimus a Mérida, i seguimus esperandu. Falimus con a
> > Universidai, i seguimus esperandu. Creu que e u momentu de agarral
> > nos as riendas i elegir u camiñu que queremus andal.
> > Sabis que te temus mutu apreciu, i esti Valli sempris te estará
> > esperandu, a Quique i a u profesor Costas.
> > Un gran abrazu. Pilar.
> >

Carta escrita pur Chele

> > Quiríu Quique:
> > Agradecemus u ufricimentu que fais pa siguil colaborandu cun a
> > Asociación a u tempu que sintimus que te disvinculis da cumushión de
> > iscritura. Intendemus que esta dicishión istá in línia cun a
> > pushición que has ispostu oitras vedis cuandu se han debatiu as
> > distintas alternativas que se plantiaban.
> > Intre as opciós que se barallaban se optó pur unha proposta que
> > pirmitira recoller i fijar a Fala in a iscritura da maneira mais
> > fiel pushibri, i fer cumpatibri esti criteriu cun criterius de
> > funcionalidai i, subri tos elis, cun a identificación dus falantis
> > cun a modalidai iscrita da su lengua.
> > Habría mutas formas de levar istu adientri, intre elas situaríamus u
> > prucidimentu que ispós (figuras de auturidai, instituciós académicas
> > i pulíticas ?), bastaría cun que algunha das administraciós
> > competentis guiara u proceshu; de feitu, á UEX se le ha cumunicau
> > reiteramenti a invitación, hasta agora sin resposta.
> > A isperiencia mus mostra unha larga lista de ulvius, de
> > deshencontrus i de intershis creaus in tornu a Fala que acaban
> > dixandu de lau a us falantis; pur isu, agó, optamus pur nun isperar
> > a que cheguin iniciativas externas (¿chegarán algunha ve?) i dali
> > nos un impulsu.
> > Queremus felu tomandu in conta a upinión dus falantis, adoptandu
> > unha estrategia de abaixu a arriba. Pa isu testamus as nicisiais i
> > preferencias de quin ha de ushar as normas, tratandu de canalizar,
> > nunca detentar, a vitalidai da Fala. Solu si acertamus cun elas
> > tendremus éxitu, pus ia sabemus que unha lengua é u que queiran us
> > ushuarius.
> > A Asociación fairá unha proposta inicial cun a finalidai de aixual a
> > ixenti a risolver dudas i rompel u bloqueu que supon infrentarsi á
> > iscritura solu desdi a intuición. Creemus que cun u tempu se
> > pruducirá un proceshu de decantación i se impondrán aquelas normas
> > que risultin mais funcionáis, pero sin corsés de partía. Será
> > intoncis u momentu de rivishar cuantu corresponda. Si in cualquera
> > das fasis se vai sumandu ixenti serán benvindus i agradeceremus tos
> > aportaciós.Nos nun temus mais que gratitú pa cuantus mus acompañan
> > in esti proiectu.
> > Subri u glotónimu hubu debati extensu in u momentu inicial da
> > Asociación, asumimus u de Fala purque é in u que se recoñocin
> > maioritariamenti us falantis i tamén u que refleja a normativa que a
> > declara BIC. De cualquer maneira niñunha proposta hubera tiu
> > aceptación unánimi i antis que impuñer na queremus buscar puntus de
> > incontru.
> > Un abrazu mui forti.

REUNIÓN DA JUNTA DIRECTIVA nº 12. Fecha: 23/3/2015

 

Lugal: Biblioteca Municipal das Ellas

 

Se reuniran as 19:30 horas as siguientis pesoas:

 

 

 

 

 1. Presidenti. Don J. Carlos Márquez Durán (Sa Martín de Trevellu)
 2. Secretariu. Don Manuel Pascual Gómez (Valverdi du Fresnu)
 3. Francisco José Antúnez Navais (Valverdi du Fresno)
 4. Marisa Domínguez Valerio (As Ellas)
 5. Isabel García Jiménez (Villasbuenas de Gata)
 6. Jose Luis Estevéz Pérez (As Ellas)
 7. Mari Ángeles Domínguez (Sa Martín de Trevellu)

 

 

Se ausentaran

 

 1. Laura Sánchez Pascual (Sa Martín de Trevellu) (Justificó a ausencia)
 2. Tesorera: Doña Araceli Barroso Lanchares (As Ellas)  (Justificó a ausencia)
 3. Miguel A. Ramos Ramos (As Ellas)
 4. María del Pilar Téllez Rodríguez (Valvedi du fresnu)

 

Aberta a sesión se debatiran us siguientis puntus:

 

 1. 1.      Aprobación da acta anteriol.

 

Nun se ha enviau a acta anteriol, pur u que nun se someti a aprobación.

 

 1. 2.      Intervencióndu Presidenti

 

 • U Presidenti comunica que John Pearson quel presental a obra a mitai de Mayu de 2015. Se tomarán as medias pertinentis por parti da asociación. I que le ha pidiu un escritu comu preámbulu da edición en cuestión.
 • U Jovis 12 de marzu faló cun u presidenti da Mancomunidai du tema da consideraión da Fala comu lengua minoritaria.
 • U día 23 de Abril e u día du libru. Se anima a us docentis da Directiva a siguil i compartil esta idea. Manuel Pascual escribirá un correu au grupu de docentis pa participal  nesti proyectu i les dará diferentis ideas pa traballal. Na escuela de Sa Martín Mª del Puerto Tovar presentará un contu. Se fala da importancia de que us centrus educativus teñan librus en Fala.
 • EOI. U cursu da Fala na EOI de Cáceres se desarrolló con total éxitu. U sociu Fortunatu Castru ha feitu un bo traballu. U secretariu (Manuel Pascual) levó a ponenti Tamara Flores i presentó as finalidais da nosa fala i explicó u largu procesu que ha siguiu u proyectu du cursu da Fala na EOI hasta que se ha feitu realidai. Se espera un brevi informi dus dois ponentis: Antonio Corredera y Tamara Flores. A directiva da EOI quedó mu contenta i faló tantu cun u secretariu como cun u presidenti de darli continuidai u próximun cursu.
 • U 25 de abril vendrá a Asociación Ámbar de Castilla la Mancha cun u directol General de Turismu de Castilla la Mancha. Querin visital a zona i falal de objetivus Turísticus. U presidenti queda en contactu cun elis
 • U IES de Alcántara que tiña unha excursión na nosa zona planeá pu 18 de marzu a aplazaua pu 22 de abril.
 • Cursu da Fala nu CPR dus Foius. U presidenti recibiu unha chama desde u CPR dus Foius pa organizal u cursu da Fala. U Presidenti remarca que us modus i exigencias na chama telefónica foran de tal maneira que chegó a sintilsi mal. Se aprecian irregularidais comu a tardanza en sacal u cursu i dispois querel ficelu to u depresa posibli. Tamén que u CPR ya ha contau con unha ponenti sin contal con a  ACANF. Mari Ángeles Domínguez chamará pa vel que pasa i propuñel como segunda docenti a Tamara Flores Flores. U secretariu comenta que u 2ª cursu estaba organizau desde mayo de 2014, cuandu se terminó u primel cursu da fala que se desarrolló nu Colegiu de Valverdi du Fresnu i que desde u CPR quedó fijau pu tercel trimestri de esti anu, como consta en tos us cartéis que se han enviau a tos us centrus educativus.

 

 1. 3.      Intervención du Secretariu.

 

 • A excursión planeá cun a EOI de Cáceres se aplaza pu próximu cursu. 2015-2016
 • Visita du IESO Besalla u martis 24 de marzu. Queda organizá en us siguientis recorrius:

◦     11:00 chegan a Sa Martín. Son recullius pur u Presidenti. Visitarán Boigas i tiendas. Se les darán uns trípticus.

◦     14:00 comerán en Valverdi según u sei propio viaji.

◦     16:00 Participarán nun tallel de escritura na escuela das ellas ajudaus por Araceli Barroso i Jose Luis Estévez.

◦     17:30 Subirán si e posibli as Ellas pa visital u lugal o se quedarán en Valverdi pa vel u lugal.

◦     19:00 Seida pa Salamanca.

 • Correu da OSCEC. Se lee, pero nun ha dau tempu a respondel a proposta.
 • Debiu a u altu número de propostas externas, tantu de excursións, comu de colaboracións i solicitudis de información, u secretariu avisa de que nas reunións se está dejandu de lau u verdadeiru traballu da Junta directiva, que é a coordinación das comisions por parti dus tutoris. Propón ficel unha reunión meramenti informativa de tutoris.

 

Informis dus tutoris

 • Ortografía. Poi sel que pu dia du libru esté a proposta terminá.

 

Rogus y preguntas.

 

 • Hay que fijal unha Junta Asamblea General. Se aproveitará pa ficel a renovación de Cargus.
 • Jose Luis Estévez escribi unha carta en resposta a u correu enviau por Quique Costas. Se adjuntan us correus.
 • Isabel García. Comenzará un grupu de traballu sobre arquitectura i construcción nus tres lugaris juntu con Omar, u fillu de Araceli Barroso i Miguel Angel Ramos Ramos.
 • Jose Luis Estéves propón comu puntu du próximu día ficel un protocolu pa subil documentus a nosa www, pa que esté actualizá, ¿Quen? ¿Cómu?

 

Previu acordu colectivu, se convoca a reunión da junta directiva pu martis 21 de abril as 18:30 na biblioteca municipal das Ellas cun a siguienti previsión du orden du dia:

 

Orden du día (Previsión)

 1. Aprobación das actas anterioris 29 de Enero, 23 de Febrero i 23 de marzo
 2. Informi du Presidenti
  1. Visita du IES Besalla. Resumin.
  2. Preparativus da presentación proposta por John Pearson.
  3. Visita du IES de Alcantara u 22 de abril
  4. Día du Libru. 23 de Abril.
  5. Asamblea General. Fecha. Relevu dus cargus directivus.
  6. Informi du Secretariu
   1. Jose Luis Estéves propón comu puntu du próximu día ficel un protocolu pa subil documentus a nosa www, pa que esté actualizá, ¿Quen?
   2. Aprobación de entradas de Word Press nu correu
   3. Informi da Tesoreira
   4. Informi dus diferentis tutoris
   5. Rogus i preguntas

 

Si da tempu, se poi tratal agún dus siguientis temas pendientis:

 • Entrega nun actu públicu dun diploma a Domingo Frades Gaspar, primel sociu de honol da ACANF
 • Protocolu pa subil documentus a nosa www.

 

 

Sin mais puntus que tratal, se cerra a reunión as 21:15

 

U secretariu.

Manuel Vicente Pascual Gómez

(Mavi)

Correu de Miro

 

> >>
> >> > Quirius amigus (Pilar, Chele, Mavi, Tamara, Marisa, Miguel, Carlos,
> >> > Quique, Araceli),
> >> > vus mandu a nova version das sibilantis.
> >> > Vus pidu comentarius, cumu sempris. Ispecialmenti a us manegus –
> >> > cumu ven a aceptabilidai da SH.
> >> > Hai que dalsi conta, que as solucios ideais nun hai. Asi que fai
> >> > farta buscal dentru de u pusibli, u sea, si nun vus gusta nun pasa
> >> > na, solu ten que sel aceptabli (cun dentis apretaus).
> >> > Despois de recibil us comentarius vosus (a tabla nicisita tamen
> >> > completal i u de manegu mutas vedis solu istimaba), se puiria mandal
> >> > a us socius.
> >> > Que tenais un bo finde.
> >> > Un abrazu forti,
> >> > Miro

 

Resposta de Quique Costas

> >> Date: Sun, 15 Mar 2015 01:37:19 +0100
> >> Benqueridos/as amigos/as:
> >>
> >> Agradézovos a información sobre a marcha dos vosos traballos e admiro
> >> o entusiasmo que manifestades nas vosas accións. Aproveito tamén para
> >> felicitarvos tamén polo I Curso de “Fala” na EOI de Cáceres (por
> >> favor, máis fala non!, chamádelle como queirades: Lingua de Xálima,
> >> Lingua do Val do Ellas, Xalimegu, Valegu, Coixanosa ou como vos
> >> apeteza, pero Fala como glotónimo para o conxunto das tres non, porque
> >> é inferiorizante), felicítovos porque todo o que contribúa á
> >> visibilización das vosas variedades locais (aquí si, das vosas falas)
> >> e da súa futura expresión escrita común será positivo para a súa
> >> dignificación e para o seu reconocemento oficial en Extremadura.
> >>
> >> Dito isto, teno que ser sincero con vós e dicirvos que, como filólogo
> >> e especialista en falas galego-portuguesas, non me gusta o
> >> procedemento seguido e non o considero o máis apropiado, pero eu non
> >> son naidi e vós si. Sigo pensando que non se pode abordar un intento
> >> de establecer unha normativa (unha norma sempre é unificada, pero pode
> >> non ser uniformada) para as tres falas do voso val sen o concurso
> >> activo dos principais especialistas, da xente que leva décadas
> >> traballando e publicando sobre a vosa realidade, de xente que sabe
> >> muito da estrutura das vosas falas e de como poderían funcionar neste
> >> mundo global. E pono nomes: Juan María Carrasco (UEX), José Enrique
> >> Gargallo (UB), Clarinda de Azevedo Maia (UCoimbra), Francisco Fdez.
> >> Rei (USC), Antonio Salvador (UEX), José Antonio Salgado (UAM) etc.
> >> Trátase simplemente de facer como fixeron os mirandeses para a súa
> >> Convención Ortográfica, e en ano e medio estaba funcionando a norma na
> >> escola e na administración.
> >>
> >> Sen o concurso -fundamental e presidencial- da UEX e sen a supervisión
> >> dun representante da Consejería de Educación esta comisión podería
> >> acordar escribir en alfabeto tifinagh ou en fenicio se lle apetece,
> >> que a cousa nunca se podería considerar formal. Por suposto que a
> >> comisión ten que ser paritaria e nela estar representados falantes
> >> competentes das tres variantes, porque non se pode facer nada de
> >> costas á xente que hoxe mantén a lingua, pero non conezo ningún caso
> >> no mundo de proposta ortográfica sometida a referendum entre os
> >> falantes ou a votación de non especialistas.
> >>
> >> Coa sinceridade e co carino grande que sinto pola vosa causa e tamén
> >> por vós, direivos con franqueza que eu non estou de acordo co que
> >> estades aprobando para o apartado das sibilantes, pero como o
> >> aprobades vós, que sodes os que detentades a diario a vitalidade da
> >> lingua, ben aprobado estará, como amigo acepto e animo, como filólogo
> >> discrepo rotundamente. Tería moitas cousas que opinar sobre este
> >> asunto (a mina tese de doutoramento en 1995 foi sobre este tema, sobre
> >> a orixe e o desenvolvemento dos 21 subsistemas de sibilantes que
> >> existen nas linguas iberorrománicas occidentais) pero son cousas tan
> >> hiperespecializadas que vos aburriría e non avanzariamos nada, e do
> >> que se trata é de avanzar.
> >>
> >> Creo que a mina participación é innecesaria na comisión porque vós
> >> mesmos xa estades sendo dilixentes e estades acordando por votación
> >> democrática punto por punto e seguides avanzando. O amigo Quique
> >> aplaude, pero o profesor Costas non. Por iso quedo á vosa disposición
> >> para o que puntualmente precisedes, contades coa total simpatía de
> >> Quique pero permitídeme que como lingüista non comparta nin me poida
> >> sentir cómodo co procedemento e algúns dos resultados. Costas non
> >> quere avalar coa súa presencia un método que co que non está de acordo
> >> e que produce uns resultados cos que está muito menos de acordo. Agora
> >> ben, os que tenen que estar de acordo son os falantes e eu non son
> >> falante.
> >>
> >> Quique seguirá sendo sempre o voso amigo, voso e das vosas falas, o
> >> maior defensor e divulgador que poida haber delas en Galicia e parte
> >> do universo mundo; anímovos a seguir traballando por elas día a día, a
> >> introducilas na escola, a facelas cooficiais nos concellos (os plenos
> >> poden adoptar declaracións de cooficialidade dentro da autonomía
> >> local) etc., a reivindicar o cumprimento e a aplicación da Parte II da
> >> Carta Europea das Linguas Rexionais e Minoritarias… queda tanto
> >> traballo por facer!
> >>
> >> Mutu ánimu, muta sorti na empresa i muta soidi pa levala a cabu. Ei
> >> seguiré dindu polus vosus lugaris de vé en cuandu, cumu as andurinas,
> >> i suponu que nos veremus inda mutas vedis.
> >>
> >> Beixus i abrazus
> >>
> >> Quique

 

 

Resposta da ACANF

> María del Pilar Téllez Rodríguez <ptellezr@hotmail.com> escribió:
>
> > Boas tardis Quique. He demorau a resposta a tei correu porque creia
> > importanti compartir a resposta con u restu de miembrus da Asociación.
> > Te trascribu u que ha escritu Chele en nomi de tos (EN LAGARTEIRU),
> > porque son elis us que mais están defendendu que respetemus as
> > distintas variantes que elis tenin, tamen en a escritura.
> > Comu verás, e unha decisión consensuá por un grupu importanti de
> > genti que usamus esta lengua. Levamus anus i anus esperandu ajudas
> > de fora, i de sobra sabis que non chegan. A proposta que nos estamus
> > elaborandu seguru non e definitiva i se irá adaptandu as necesidais
> > que surjan. Fuimus a Mérida, i seguimus esperandu. Falimus con a
> > Universidai, i seguimus esperandu. Creu que e u momentu de agarral
> > nos as riendas i elegir u camiñu que queremus andal.
> > Sabis que te temus mutu apreciu, i esti Valli sempris te estará
> > esperandu, a Quique i a u profesor Costas.
> > Un gran abrazu. Pilar.
> >

Carta escrita pur Chele

> > Quiríu Quique:
> > Agradecemus u ufricimentu que fais pa siguil colaborandu cun a
> > Asociación a u tempu que sintimus que te disvinculis da cumushión de
> > iscritura. Intendemus que esta dicishión istá in línia cun a
> > pushición que has ispostu oitras vedis cuandu se han debatiu as
> > distintas alternativas que se plantiaban.
> > Intre as opciós que se barallaban se optó pur unha proposta que
> > pirmitira recoller i fijar a Fala in a iscritura da maneira mais
> > fiel pushibri, i fer cumpatibri esti criteriu cun criterius de
> > funcionalidai i, subri tos elis, cun a identificación dus falantis
> > cun a modalidai iscrita da su lengua.
> > Habría mutas formas de levar istu adientri, intre elas situaríamus u
> > prucidimentu que ispós (figuras de auturidai, instituciós académicas
> > i pulíticas ?), bastaría cun que algunha das administraciós
> > competentis guiara u proceshu; de feitu, á UEX se le ha cumunicau
> > reiteramenti a invitación, hasta agora sin resposta.
> > A isperiencia mus mostra unha larga lista de ulvius, de
> > deshencontrus i de intershis creaus in tornu a Fala que acaban
> > dixandu de lau a us falantis; pur isu, agó, optamus pur nun isperar
> > a que cheguin iniciativas externas (¿chegarán algunha ve?) i dali
> > nos un impulsu.
> > Queremus felu tomandu in conta a upinión dus falantis, adoptandu
> > unha estrategia de abaixu a arriba. Pa isu testamus as nicisiais i
> > preferencias de quin ha de ushar as normas, tratandu de canalizar,
> > nunca detentar, a vitalidai da Fala. Solu si acertamus cun elas
> > tendremus éxitu, pus ia sabemus que unha lengua é u que queiran us
> > ushuarius.
> > A Asociación fairá unha proposta inicial cun a finalidai de aixual a
> > ixenti a risolver dudas i rompel u bloqueu que supon infrentarsi á
> > iscritura solu desdi a intuición. Creemus que cun u tempu se
> > pruducirá un proceshu de decantación i se impondrán aquelas normas
> > que risultin mais funcionáis, pero sin corsés de partía. Será
> > intoncis u momentu de rivishar cuantu corresponda. Si in cualquera
> > das fasis se vai sumandu ixenti serán benvindus i agradeceremus tos
> > aportaciós.Nos nun temus mais que gratitú pa cuantus mus acompañan
> > in esti proiectu.
> > Subri u glotónimu hubu debati extensu in u momentu inicial da
> > Asociación, asumimus u de Fala purque é in u que se recoñocin
> > maioritariamenti us falantis i tamén u que refleja a normativa que a
> > declara BIC. De cualquer maneira niñunha proposta hubera tiu
> > aceptación unánimi i antis que impuñer na queremus buscar puntus de
> > incontru.
> > Un abrazu mui forti.

About the author

Related posts