Categoria: US TRES LUGARIS

APUNTIS DE LAGARTEIRU

INTRUDUCIÓN: ATRÉVITI

Ijirciciu. Traducir:

–          P.: “¿Lo ondi istá miña má?, ¿nun foi cun vos in cá cha  Ishabel a ispinicar frenxós?”.

–          R.: “Non, filla. Se le atoló u pe nunha tipeira i su istortegó, así que le disi que cumu nun había mister dir dambas se puía  istuishar u viaishi”.

 

Esti párrafu se poi uivir in unha situación cutidiana in cualquer calli d’As Ellas, si tes dudas a hora de traducilu pois pidir aclaraciós a us falantis lagarteirus si e que istás cun elis; si nun é así, te poi vir ben cunsultar esta sección de apuntis. Ia verás comu poicu a poicu dirás dandu cun as clavis.

Finalidai dus Apuntis

Us “Apuntis de Lagarteiru” tenin cumu finalidai aishual a us curioshus i us istudioshus da Fala a cuñucel millol esta varianti, desdi un puntu de vista internu. A cundición de falantis ispertus (a tos lagarteirus se le recoñoci) mus pilmiti pensar subri aspectus que a ishenti de fora tardaría tempu in discubril, subri to nu rifiriu a ushus i funciós du lenguaji.

Pur oitru lau, tel unha mallol i millol conciencia de cómu falamus pon in valor a riqueda da Fala i aishúa a conservala.

Algús rasgus da Fala son de sobra cuñucius pur us ispertus i aparecin ben discritus in librus i artículus. Intr´elis distacamus us siguientis*:

 • Non diptongación de e – o tónicus latinus. P.e.: pe, peza, ponti, contu.
 • Preshencia dus diptongus decrecientis oi – ei. P.e.: toiru, roipa, mei.
 • Conservación de F inicial latina. P.e.: ferru.
 • Quella da –N- intervocálica latina. P.e.: cadea, pesoa, boa.
 • LL cumu risultau dus grupus latinus –KL-, -GL-, -LT-. P.e.: ispellu, tella, mullel.
 • T cumu risultau dus grupus latinus –ULT-, -UCT-, -OCT-. P.e.: mutu, cutelu, noiti.
 • T cumu risultau du grupu latinu –CT-. P.e.: leiti, lituga.
 • Isistencia du fonema fricativu interdental sordu. P.e.: ishenti, ishovis, lonshi.
 • Inisistencia du fonema labiodental sonoru /V/.
 • Ivulución de PL-, FL-, CL- latinus a CH. P.e.: chorar, chucallu, fechar.
 • Tirminaciós en –eo, -ea. P.e.: centeu, cadea.
 • Tirminaciós verbais in -u (As Ellas, Valverdi), –o (Sa Martín). P.e.: disu, fidu.
 • Interdental Z nun apareci nunca in final de palabra. P.e.: ve-, cru-.
 • Dental D nun apareci in participius. P.e.: cusiu, calau.
 • Us plurais das palabras tirminás en –N se forma in –S (-NS in Valverdi). P.e.: ladrós, ladrons.
 • Us plurais das palabras tirminás en –L se forma in –IS. P.e.: animais.

* Datus sacaus du libru “O Valego: As falas de orixe galega do Val do Ellas”, de X.H. Costas . Edicións Xerais de Galicia, S.A., 2013.

Nun sabemus si as cuestiós que plantiamus tenin ia resposta u han siu tratás in oitrus istudius, in cualquer caushu ahí as disamus, abertas ú debati.

Inicialmenti preshentamus us apuntis in seis apartaus, que se correspondin cun:

 1. Fonología.
 2. Morfología.
 3. Semántica.
 4. Sintaxis.
 5. Palabriñas.
 6. A loitas cun a gramática generativa.

Temus vuluntai de amplialus a midía que puamus ricupilar máis apuntis, pa  isu pidimus a colaboración de tos. Ishuntandu pidriñas cumpundremus un mosaicu, in u cunjuntu toas suman i aportan valor.

INTRUDUCIÓN: ATRÉVITI Ijirciciu. Traducir: -          P.: “¿Lo ondi istá miña má?, ¿nun foi cun vos in cá cha  Ishabel a...

Leer Más »

APUNTIS DE LAGARTEIRU

APUNTI Nº 1: FONOLOGÍA

Partimus da isperiencia acumulá in a cundición de falantis lagarteirus, nun somus lingüistas ni temus oitrus medius técnicus que unha iscuta atenta i a observación participanti, u que mus proporciona un corpus de cuñucimentus ampliu pa compartir cun as pesoas intereshas in a Fala. As notas que ispuñemus nun pretendin alcanzar u rigor científicu, pero merecin ser ricullías pur si tuveran algún valor.

Ditu istu, cuandu alguen se sumergi de cheu in u Lagarteiru detecta rasgus fonológicus cumu us siguientis:

FONEMAS LÍQUIDUS:

L – R Inestabilidai in cualquer pusición distinta de inicial de sílaba. Rasgu discritu in mutas publicaciós. P.e.: praza/plaza, balca/barca.
LL Fonema inestabli, a vedis se mantén, oitras ivuluciona hacia /i/, i últimamente hacia realizaciós mais próximas a /di/. Fairía farta un espectrógrafu acústicu pa ver que porcentajis de falantis se ispresan de unha maneira u de oitra.P.e.: coexistin as formas /mellu/, /meiu/ i /mediu/. Son ejemplus da primeira forma ispresiós que se han cunvirtiu in itiquetas u frasis feitas comu: /a mellu día/ u /mella udia/, pur u que son mui risistentis a influencias esternas; /partir pur u meiu/ u /colocarti in u meiu/ sirían ejemplus da sigunda; /cunsiguir algu pur mediu de …/, istaría in u caushu últimu.

 

FONEMAS NASAIS:                                                                                                                                                  

U repertoriu de fonemas nasais in Lagarteiru e mais ampliu que u du castellanu, ademáis pirmiti observar algús proceshus que pollin ser de transición. In us proceshus que chamamus de transición istá presenti sempris u fonema /i/, ia sea cumu fonema vocálicu u in a forma que dinuminaríamus simivocal.

NH Ademais de as nasais /m/, /n/ i /ñ/, in Lagarteiru isisti unha nasal mais, cun puntu de articulación velar. Esti rasgu u diferencia claramenti da nasal purtuguesa que se observa in /uma/ (/unha/ in Fala).
/–j-/ (simivocal) A cuincidencia de dus consonantis nasais, in a misma palabra u in final de unha i principiu de oitra, fai que a primeira se cunvirta in vocal (simivocal?).P.e.: San Miguel, cun migu, cun nos (/saimiguel/, /cuimigu/, /cuinós/).
Ausencia de nasal    -N anti S. Nun puemus ider que se trati de unha regla pero se observa esti proceshu in u caushu de palabras cumu /isabelgar/ (enjalbegar), /isabonar/ (enjabonar), /isaguar/ (enjuagar) u /isinar/ (enseñar).

Surgin dudas a hora de interpretar estis datus, pero disamus constancia de que se trata de observaciós reais i de realizaciós maiuritarias in us falantis.

A u contrastar cun palabras similais in oitras lenguas (castellanu u galegu), vemus que in elas a nasal si istá preshenti sempris anti as fricativas /J/ i /S/ (/isinar/= /enseñar/, /ensino/).

Anti estas realizaciós plantiamus dus pusibilidais:

 • In Lagarteiru se relaja a articulación das nasais anti fricativas próximas (veláis i palatais).
 • In castellanu se aborda u ataqui a fricativas veláis i palatais, desde vocal, cun a mediación de unha nasal.

 

FONEMAS FRICATIVUS.

U repertoriu de fonemas fricativus e tamén mais ampliu in Lagarteiru que in u castellanu.

SH Ademais du fonema SH (p.e., de /oishi/), se dan oitras formas fricativas u africás que nun aparecin in u sistema fonológicu du castellanu, mentras que sí se observan in oitras lenguas, cumu in francés. P.e.: OISHI, DESHAIUNAR u MESHONEIRU, parecin bastanti próximas as franceshas J y S de “aujord´hui, dejèuner, u maison”.
–S anti algús fonemas oclusivus sordus. Sin chegar a ser unha regla, se observa a preshencia de –S anti algús fonemas oclusivus sordus. Cashi sempris se da in palabras de dudosha corrección i/u limitás a un tempu verbal (p.e.: /estoncis/, /si t’astrevis/); sin embargu, nun admiti dudas in oitras formas, cumu u verbu /sascuir/ (sacudir).

 

DENTAL D.

/d/ Se correspondi cun /Z/ in mutus términus iquivalentis du castellanu, talis cumu /cudiña/ (/cozina/), /dorru/ (/zorro/), dodi (/doze/) …
/d-/ D nun apareci in pusición inicial in palabras comu /idel/, /udia/ u /iñeiru/, i de forma mais generalizá in as palabras dirivás que se forman cun u prifiju DES-. P.e.: iscunfial, isvarillal, iscabunchal u iscual. (In iscual –descuidar- cuincidin ausencia de D inicial, non diptongación en UI, ausencia de D in participiu i inestabilidai de líquidas laterais r-l ).

Sin intral in debatis subri u urigin da Fala (nun é esti u lugar, u momentu ni a intención), hemus de cuincidir in que u traballu antis mencionau de X.H. Costas (2013) istableci ús parámetrus novus in a cunsideración das falas du Val. Son parámetrus temporais (lo menus novi siglus atrás) i de marcu geográficu, de maneira que us referentis disarían de ser u castellanu actual i tamén u purtugués; mus quedaríamus, pois, cun u que él chama troncu común. E idel, obviemus análisis simplistas de que utilizamus un castellanu mal falau, de que falamus misturau, mellu portugués i velei. U debati nun debi dir subri si lagarteirus, mañegus u valverdeirus falan millol u pior ús rispectu a us oitrus, u in relación a u castellanu, si non en cómu incaisan estas falas in us contextus geográficu i cronológicu.

As dudas subri a filiación da Fala dificultan u análisis sincrónicu, ¿se pareci mais a unha lengua u a oitra? ¿cun qué momentu históricu de esa lengua (que se toma cumu referencia) se ha de comparar?. Mentras se resolvi isu poi ser útil insaiar in paralelu un análisis diacrónicu, istudiandu unha pusibli ivulución das variantis da Fala a u largu de tempu.

Desde u enfoqui diacrónicu siría pushibli puñer in relación as mismas palabras in Lagarteiru, Mañegu i Valverdeiru i fer istudius compartativus. A través de elis se plantiarían caushus cumu us siguientis:

 

/docena/

  Lagarteiru Mañegu Valverdeiru Proceshu fonológicu
1 /-udia/ Ausencia de D- inicial de palabra.
2 /dudia/ Adición de D- inicial de palabra.
3 /duzia/ Fricatización de D.

 

/medio/

  Lagarteiru Mañegu Valverdeiru Proceshu fonológicu
1 /mellu/ /mellu/?
2 /meiu/ /meiu/ Ausencia de lateralización
3 /mediu/ Inserción de –d-pa desfer u triptongu.

APUNTI Nº 1: FONOLOGÍA Partimus da isperiencia acumulá in a cundición de falantis lagarteirus, nun somus lingüistas ni t...

Leer Más »

FALA SE ISCRIBI CUN F

A F leva cun nos desde fai mutu tempu, aquí ha fallau u sei ispaciu natural i se a ve verdadeiramenti filí.

A NOSA F é un caushu singular i un tantu curioshu. In unha primeira impresión poi parecer unha letra istrafalaria i fachendosha, cun forma barroca i querendu abarcar mais ispaciu que as demais, pero ben mirá é mutas oitras coishas.

Puiríamus ider que a F se forjó cun as propiedais du ferru, flixibli mentras fundi, firmi i risistenti dispois, capá de deshafiar u pasu du tempu.

Ten unha figura que se alarga abaisu y se istira hacia arriba, cumu fadin us fitus, que afundin us talus nu solu pa emerger, altivus, in cen puntus a vé.

A vedis peci unha figueira, afinca as arreidis na terra que queda intras vetas dus barrocus, creci ingarabuchándusi mentras busca a lú, i acaba ofrecéndu frutus modestus pero mui sabroshus. Mus da brevas i figus frescus in verán, serán mais adientri figus infariñaus i sirvirán pa quitar  a fomi u pa induzar as tardis du invernu.

In mellu das demais, a f se istendi a us laus abrazandu oitrus suius i ishuntus forman palabras que, ifímeras, deshaparecin in u airi, pero quedan guardás in a memoria.

A F se mostra tamén esbelta, eleganti i risistenti, cumu vara de follaranzeiru, á maneira dun callau ondi se sustribin us pirigrinus das palabras, us devotus da fonología, us arquiólogus du airi, …us enamoraus da Fala.

Fiel a sí misma, urgullosha, irreverenti i un puntu deshafianti, a F se negó a quedarsi muda. Furtiva de oitras falas, traspasó u tempu cumu un fiu que ajilvana as custuras da historia pa rifugiarsi nu Val de Xálima, i desdi esti ispaciu prutigiu mus recorda que, de sempris, Falar se iscribi cun F.

 • Rifugius da F.

A F leva cun nos desde fai mutu tempu, aquí ha fallau u sei ispaciu natural i se a ve verdadeiramenti filí. A NOSA F é u...

Leer Más »